Zmiana procedury budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 października 2017 roku ulegnie zmianie procedura podłączania nieruchomości do sieci wod-kan będących własnością Spółki. Powodem wprowadzanej zmiany jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku (sygn. akt III SZP 2/16), w którym odniesiono się do definicji przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego, zawartych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328 j.t.). Zgodnie z tezami wspomnianego wyroku Sądu Najwyższego, przyłączem wodociągowym jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości, natomiast przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawiera przy tym zapis, że realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Tym samym, w sprawach wszczętych po dniu 1 października 2017 roku, budowa przyłączy wod-kan na odcinkach od sieci do wodomierza głównego, czy też do kanalizacyjnej studni rewizyjnej na terenie nieruchomości podłączanej do sieci, odbywać się będzie w całości staraniem i na koszt osoby ubiegającej się o podłączenie. Informujemy również, że wnioski o podłączenie do sieci wod-kan złożone, wraz z niezbędnymi załącznikami, do końca września br. rozpatrywane będą zgodnie z procedurą obecnie obowiązującą w Spółce.