Pomoc finansowa uzyskana od WFOŚiGW

We wrześniu Spółka zawarła dwie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczące pomocy finansowej na realizowane w bieżącym roku zamierzenia inwestycyjne.

Logo b. podp

Na podstawie podpisanych umów Spółka uzyskała preferencyjne pożyczki, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie (561.500,- zł) oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie (607.700,- zł).

Pomoc finansowa udzielona została na warunkach dogodnych dla jej beneficjenta, takich jak korzystne oprocentowanie, wydłużony okres jej zwrotu oraz możliwość uzyskania częściowego umorzenia spłaty (25% wartości pożyczki). Warunkiem uzyskania przez Spółkę umorzenia jest terminowe zakończenie inwestycji, osiągnięcie zakładanego efektu rzeczowego i ekologicznego a także wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków wynikających z gospodarczego korzystania ze środowiska.

W  najbliższym  czasie  przewidziane  jest  podpisanie  przez  Spółkę  kolejnej  umowy  pożyczki  (204.400,- zł),  która wykorzystana zostanie na sfinansowanie dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie.