Informacja o zmianie cen i stawek opłat

Zgodnie z decyzjami z dnia 11 czerwca 2018 roku wydanymi, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018.1152), przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z dniem 3 lipca 2019 roku ulegają zmianie obowiązujące w Spółce na okres kolejnych 12 miesięcy, tj. do dnia 2 lipca 2020 roku, ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Cennik usług obowiązujący w w/w okresie prezentujemy w poniższych tabelach:

  1. Ceny i stawki opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2. Ceny i stawki opłat zbiorowego odprowadzania ścieków