Informacja o bieżących inwestycjach

W sierpniu Spółka przystępuje do realizacji największych inwestycji zaplanowanych na rok bieżący. Przedsięwzięciami tymi są:

  • budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie,
  • rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie realizowana jest w ramach programu sanitacji obszarów wiejskich gminy Śrem. Wybudowana infrastruktura pozwoli na odbiór ścieków od mieszkańców Mateuszewa i skierowanie ich do centralnej oczyszczalni ścieków w Śremie. Ponadto przewiduje się możliwość odprowadzenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej odcieków powstających na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Mateuszewie. Tym samym wyeliminuje się konieczność transportu odcieków składowiskowych taborem asenizacyjnym, zmniejszając niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska. W ramach inwestycji przewiduje się budowę blisko 500 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, dwie przepompownie ścieków, ponad 1800 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz 13 sztuk podłączeń kanalizacyjnych o łącznej długości wynoszącej niemal 90 mb. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu, w formie preferencyjnej pożyczki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo b  podp

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się jednocześnie przebudowę sieci wodociągowej w Mateuszewie. Inwestycja ta, obejmująca budowę około 600 mb sieci wodociągowej oraz podłączeń wodociągowych o długości łącznej wynoszącej przeszło 70 mb, poprawi warunki zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi.

Wykonawcą robót w Mateuszewie jest firma COMPLEX INSTAL Marcin Grygier ze Śremu. Łączna wartość inwestycji wynosi niemal 800.000 zł netto.

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie obejmuje obszar powstającej zabudowy mieszkaniowej. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie ponad 1750 mb sieci wodociągowej, ponad 1500 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które umożliwią podłączenie 62 nieruchomości budowlanych do zbiorczych sieci Spółki. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu, w formie preferencyjnej pożyczki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wykonawcą prac budowlanych w Mechlinie jest firma PROKAR S.C. z Poznania. Łączna wartość inwestycji wynosi około 1.030.000 zł netto.