Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Nochowo ul. Brzozowa

W dniu 15 grudnia 2017 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w rejonie ulicy Brzozowej w Nochowie,
Prace przy jej usuwaniu mogą potrwać do godziny 13:00.

Przerwą w dostawach wody będzie objęta między innymi część ulicy Brzozowej oraz Adamowo

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr ewid. 39/7 położonej w Śremie ul. Franciszkańska

Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

ogłasza

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości nr ewid. 39/7 położonej w Śremie ul. Franciszkańska

Numer geodezyjny Powierzchnia działki Cena wywoławcza (netto) Wadium Minimalne postąpienie
39/7 1.138 m2 125.000,00 zł 5.000,00 zł 1.000,00 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 

Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

 

Warunkiem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego jest rezygnacja Gminy Śrem
z przysługującego jej prawa pierwokupu. Śremskie Wodociągi sp. z o.o. (dalej Spółka) zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zapisana jest w księdze wieczystej numer PO1M/00022565/9, której działy III i IV nie wykazują obciążeń.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Nr 417/XXXVII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001 roku.

Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 1200 w siedzibie Spółki, ul. Parkowa 8, sala konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek bankowy Spółki, najpóźniej do dnia 29 grudnia 2017 roku godz. 1000. Numer rachunku 36 1090 1405 0000 0000 4001 1599.

Wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia odwołanie lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W tym przypadku warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest dokonanie wpłaty pozostałej części kwoty ustalonej w wyniku przetargu na rzecz Spółki. W przypadku uchylenia się przez wygrywającego postępowanie przetargowej od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółki.

Ze szczegółowym położeniem nieruchomości objętej sprzedażą można zapoznać się w terenie,
w terminie uzgodnionym ze Spółką.

Szczegółowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu, jak również na temat uzbrojenia terenu oraz możliwości inwestycyjnych na nieruchomości objętej sprzedażą uzyskać można w siedzibie Spółki, jak również pod nr tel. 612830459 wew. 172 lub drogą elektroniczną pod adresem: inwestycje@sremskiewodociagi.pl

lokalizacja

Przerwa w dostawie wody w Gminie Brodnica

W związku z pracami na sieci wodociągowej w Gminie Brodnica nastąpi przerwa w dostawie wody lub dostawa wody odbywać się będzie o obniżonym ciśnieniu. Prace na sieci wodociągowej potrwają od godziny 1100 do godziny 1300.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Śremie

W dniu 7 października 2017 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Śremie.
Prace przy jej usuwaniu mogą potrwać do godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawach wody będzie objęta między innymi ulica Targowa, Młyńska, Wielka Rzeźnicka, Wyszyńskiego, Kościuszki, Dąbrowskiego, Ogrodowa,Popiełuszki,Wąska, Akacjowej i Łąkowej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zmiana procedury budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 października 2017 roku ulegnie zmianie procedura podłączania nieruchomości do sieci wod-kan będących własnością Spółki. Powodem wprowadzanej zmiany jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku (sygn. akt III SZP 2/16), w którym odniesiono się do definicji przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego, zawartych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328 j.t.). Zgodnie z tezami wspomnianego wyroku Sądu Najwyższego, przyłączem wodociągowym jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości, natomiast przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawiera przy tym zapis, że realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Tym samym, w sprawach wszczętych po dniu 1 października 2017 roku, budowa przyłączy wod-kan na odcinkach od sieci do wodomierza głównego, czy też do kanalizacyjnej studni rewizyjnej na terenie nieruchomości podłączanej do sieci, odbywać się będzie w całości staraniem i na koszt osoby ubiegającej się o podłączenie. Informujemy również, że wnioski o podłączenie do sieci wod-kan złożone, wraz z niezbędnymi załącznikami, do końca września br. rozpatrywane będą zgodnie z procedurą obecnie obowiązującą w Spółce.

Awaria sieci wodociągowej w Brodnicy

W dniu 20 września 2017 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w Brodnicy. Prace przy jej usuwaniu mogą potrwać do godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawach wody będą objęte miejscowości: Sulejewo, Sulejewo Folwark, Brodnica oraz część Żabna.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy