Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminy Książ Wielkopolski