załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału