Jak przyłączyć się do sieci?

Jak odczytywać wskazania wodomierza?

Jak zamontować wodomierz ogrodowy?

Standardy materiałowe


Jak przyłączyć się do sieci?

KROK 1

Aby dowiedzieć się, czy działkę można podłączyć do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub deszczowej, należy wystąpić do Śremskich Wodociągów o opinię w sprawie możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej. Opinia ta jest wystarczająca do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, natomiast fizyczne wykonanie przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych wymaga uzyskania od Spółki warunków technicznych podłączenia do sieci (opisano w „krok 2″).

Co należy zrobić:

Opinia wydawana jest bezpłatnie w przeciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do spółki Śremskie Wodociągi.

KROK 2

Warunki techniczne są dokumentem określającym, na jakich zasadach możliwe jest podłączenie posesji do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Stanowi on podstawę do sporządzenia projektu przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego.

Aby uzyskać warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, należy:

Termin wydania warunków technicznych przez Śremskie Wodociągi wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku, a dokument wydawany jest bezpłatnie.

KROK 3

Wraz z warunkami technicznymi wręczany jest projekt umowy przyłączeniowej, która określa obowiązki Klienta i Spółki powstałe dla stron w związku z przyłączeniem do sieci. Zgodnie z obowiązującą procedurą Klient ponosi odpowiedzialność i koszty wyłącznie za wykonanie przyłącza (podłączeń w granicach własnej nieruchomości), natomiast Spółka zobowiązana jest przyłączyć Klienta w obszarze poza granicami nieruchomości podłączanej do sieci. Podpisanie przez Klienta umowy przyłączeniowej uruchamia procedurę jego przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

KROK 4

Pierwszym etapem budowy podłączeń wodociągowo – kanalizacyjnych jest wykonanie dokumentacji projektowej. Etap ten realizuje Spółka, z wykorzystaniem mapy zasadniczej do celów projektowych załączonej przez Klienta do wniosku o wydanie warunków technicznych. Jeden egzemplarz gotowej dokumentacji projektowej przekazywany jest Klientowi.

Termin sporządzenia dokumentacji projektowej przez Spółkę wynosi do 45 dni od daty podpisania umowy przyłączeniowej.

KROK 5

Na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej Klient zobowiązany jest do realizacji swojego zakresu podłączenia do sieci (zgodnie z umową przyłączeniową). Prace te wykonać może wyłącznie podmiot świadczący usługi w zakresie instalatorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

Śremskie Wodociągi oferują odpłatne wykonanie robót, za które odpowiedzialny jest Klient.

Prace winny być wykonane w terminie nieprzekraczającym 30 dni od przekazania Klientowi dokumentacji projektowej. O wykonaniu prac Klient zobowiązany jest poinformować Spółkę, co rozpoczyna kolejny etap budowy przyłącza. Jeżeli w tym terminie Klient nie wykona swojego zakresu prac, Spółka upoważniona jest do obciążenia Klienta kosztami sporządzenia dokumentacji projektowej podłączenia do sieci.


Jak odczytywać wskazania wodomierza?

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody wskazują pola w kolorze czarnym. Cyfry na tle czerwonym oznaczają natomiast wartości dziesiętne, setne i tysięczne. Dokonując odczytu podajemy tylko cyfry z czarnych pól.

Przykłady wskazań wodomierzy:

wodomierz

Odczyt wodomierza – 158 m3

 

wodmomierz 002

WAŻNE! Wskazania wodomierza przekazane przez Odbiorcę Usług jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków w danym okresie rozliczeniowym.


ZASADY MONTAŻU wodomierzA ogrodowEGO?

Informacja w sprawie obowiązku legalizacji i sposobów dokonywania ich odczytu

Uwzględniając stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wodomierzy dodatkowych, poniżej aktualna treść informacji i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Wodomierze „ogrodowe”, służące ustalaniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, za którą  Spółka nie obciąża klientów kosztem odbioru ścieków, zgodnie art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (j.t. Dz.U.2013.1069) i załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2008.5.29 z późn. zm.), podlegają obowiązkowi legalizacji, której okres ważności wynosi 5 lat licząc od roku następującego po roku ich zalegalizowania.

Z kolei art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015.139) ustala, że „w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług”. A zatem:

Ilość wody bezpowrotnie zużytej, aby mogła być uwzględniana w rozliczeniach, musi być opomiarowana a ten układ pomiarowy musi posiadać ważne cechy legalizacji. Ponadto, jego zainstalowanie odbywa się staraniem i kosztem odbiorcy. 

W związku z tym, że wiele z funkcjonujących w rozliczeniach klientów Spółki wodomierzy ogrodowych utraciło z końcem roku 2015 ważność cech legalizacyjnych, klientom je użytkującym przesłano pismo informujące o tym fakcie a także o obowiązku dokonania wymiany lub zalegalizowania tych wodomierzy i skutkach ewentualnego jej niedokonania (pisma podobnej treści wysyłane będą klientom, których wodomierze ogrodowe będą traciły ważność cech legalizacji w kolejnych latach). Przedstawiono tam także skrócony przebieg procedury, której wypełnienie pozwoli klientom na dalsze korzystanie z uprawnienia odliczania kosztu ścieków dla ilości wody bezpowrotnie zużytej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza ogrodowego.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami Odbiorców dotyczącymi tego zagadnienia, a także w związku z otrzymanym w tej sprawie stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedstawiamy poniżej wyjaśnienia i uzupełnienia przekazanych w przywołanym wyżej piśmie informacji, zaktualizowane o wspomniane wyżej stanowisko UOKiK, i tak:

 1. Odbiorca składa bezpośrednio w siedzibie Spółki, lub drogą pocztową, „wniosek o wydanie warunków technicznych” dla instalacji wody bezpowrotnie zużytej i jej układu pomiarowego, które będą wyłącznie uzupełnieniem i aktualizacją wcześniej wydanych Odbiorcy warunków technicznych (dokument przywoła ich datę i sygnaturę), na podstawie których dokonał on pierwszego zainstalowania wodomierza ogrodowego, i na podstawie których Spółka dokonała jego odbioru.

To uzupełnienie będzie dotyczyło wyłącznie dookreślenia wymogów w zakresie instalacji wewnętrznej za wodomierzem ogrodowym: konstrukcja uniemożliwiająca jej rozłączność, tak aby wykluczyć możliwość dodatkowego poboru wody na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem ogrodowym a pierwszym zaworem czerpalnym, który musi być zlokalizowany poza budynkiem, a aktualizacja obejmie: informację o stosowanych w Spółce dwóch sposobach dokonywania odczytów wskazań wodomierza i o możliwości wyboru przez Odbiorcę jednego z nich. Będą to:

 • odczyt zdalny (radiowy) nie wymagający kłopotliwych i często krępujących dla Odbiorców wizyt naszego inkasenta w ich domach a także pozwalający na automatyzację procesów fakturowania i tym samym eliminujący koszty tych operacji. Wymaga on jednak zakupu przez Odbiorcę modułu radiowego a także wyłącznie modelu współpracującego z nim wodomierza (ceny brutto zakupu tych urządzeń w Spółce wynoszą /zł/: wodomierz 52,80* lub 63,96*, moduł radiowy 189,42 z (ceny obowiązujące na dzień 27.07.2016),

*  zależnie od wielkości wodomierza

 • odczyt tradycyjny, dokonywany przez inkasenta, pozwalający na zakup dowolnego modelu wodomierza (wodomierz niskiej klasy charakteryzuje się większym błędem pomiaru i zawsze, co w przypadku wodomierza ogrodowego jest niekorzystne dla odbiorcy, mierzy mniejszy przepływ cieczy) bez konieczności wyposażania go w moduł radiowy, co w zakupie jest tańszym rozwiązaniem, jednak nie eliminuje utrudnień wynikających z konieczności dokonywania jego odczytów, o których wspomniano powyżej. Ponadto dla tego rozwiązania, zgodnie ze stanowiskiem UOKiK, począwszy od roku taryfowego 2017, wprowadzona zostanie „opłata abonamentowa” za odczyt wodomierza dodatkowego w wysokości wynikającej z kalkulacji kosztów tej operacji (średnia wysokość tej opłaty w przedsiębiorstwach wodociągowych, które ją stosują, w roku taryfowym 2016 wynosi brutto około 5,40 złotych).
 1. Odbiorca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt.1), winien dokonać analizy opłacalności przede wszystkim operacji samego montażu dodatkowego wodomierza. Jeśli powierzchnia ogrodu jest na tyle mała, że na jej podlewanie zużywana jest niewielka ilość wody, to operacja ta jest nieopłacalna. Oszczędność notujemy (uwzględniając tylko koszty zakupu układu pomiarowego i jego odbioru, bez kosztów prac montażowych, które Odbiorca może wykonać sam), jeśli w okresie roku zużycie wody „ogrodowej” dla wariantu z odczytem zdalnym wynosi co najmniej 8 m3 a dla wariantu z odczytem tradycyjnym ok. 14 m3. Należy tu pamiętać, że wodomierz należy wymieniać co 5 lat (wymóg ustawy o miarach) moduł radiowego odczytu wtedy, gdy wyczerpią się zasilające go baterie (wg naszego doświadczenia jest to co najmniej 10 lat; tak długo moduły, bez wymiany, użytkowane są w Spółce).
 2. Dokonując wyboru sposobu dokonywania odczytu swojego wodomierza ogrodowego (zdalny czy tradycyjny, dokonywany przez inkasenta Spółki) Odbiorca winien wziąć pod uwagę koszty obu rozwiązań w okresie użytkowania zakupionego modułu. Jeśli założymy, że ten wynosi tylko 10 lat, to szacunkową analizę kosztową (koszty brutto) obu wariantów, w tym okresie przedstawia poniższa tabela:

tabela na strone wodomierze

 1. Zależnie od decyzji w sprawach, o których mowa w pkt.2) i 3), jeżeli:
 2. Odbiorca rezygnuje z montażu wodomierza ogrodowego to nie podejmuje żadnych działań, co skutkuje dla niego jedynie nieuwzględnianiem ilości wody bezpowrotnie zużytej w rozliczaniu opłaty za odbiór ścieków,
 3. Odbiorca decyduje się na montaż wodomierza ogrodowego, to składa wniosek o wydanie warunków technicznych, o którym mowa w pkt.1) (druk dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem sremskiewodociagi.pl), pamiętając, że:
 • wniosek musi być wypełniony poprawnie, czytelnie i musi być kompletny,
 • na odwrocie wniosku należy zamieścić rysunek (rzut) kondygnacji budynku (z określeniem jego lokalizacji na działce gruntowej), na której zlokalizowano wodomierze: główny i ogrodowy, z określeniem funkcji pomieszczeń tej kondygnacji a także schemat instalacji wewnętrznej z zaznaczeniem miejsca lokalizacji tych wodomierzy (pracownik Spółki na życzenie Odbiorcy, po uzyskaniu od niego informacji, sporządzi taki rysunek),
 • do wniosku nie są wymagane żadne załączniki (mapy, dokumenty, itp.).
 1. Na podstawie złożonego wniosku Spółka wydaje (bezpłatnie) uzupełnienie i aktualizację warunków technicznych dla montażu wodomierza ogrodowego.
 2. Odbiorca dokonuje, swoim staraniem i swoim kosztem (przypomnienie: 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 139)), zakupu:
 • jeśli zdecydował o dokonywaniu odczytów jego wodomierza metodą tradycyjną przez inkasenta Spółki, to wodomierza dowolnego modelu i marki, jedynie odpowiedniego rozmiarowo do przygotowanej instalacji wody bezpowrotnie zużytej,
 • jeśli zdecydował o dokonywaniu odczytów jego wodomierza zdalnie, to wodomierza i modułu radiowego wyłącznie o następujących parametrach:
 • wodomierz winien być przystosowany do współpracy z nakładką/modułem do zdalnego, radiowego odczytu typu IZAR RC 868i R4 PL firmy Sappel,
 • układ pomiarowy musi być wyposażony w nakładkę/moduł do zdalnego, radiowego odczytu typu IZAR RC 868i R4 PL firmy Sappel.

(ceny brutto zakupu tych urządzeń podano w pkt.1, punktor 1))

 1. Odbiorca przygotowuje, swoim staraniem i swoim kosztem, instalację wewnętrzną dla wody bezpowrotnie zużytej (odcinek instalacji za wodomierzem ogrodowym) i jej układ pomiarowy zgodnie z wytycznymi określonymi w uzupełnieniu i aktualizacji warunków technicznych, o którym mowa w pkt. 5) niniejszej informacji.

Spółka nie świadczy, także odpłatnie, usług montażu i przygotowania instalacji oraz układu pomiarowego.

Uwaga!

Odbiorcy, którzy złożą wnioski o wydanie warunków technicznych dla montażu wodomierza dodatkowego, którego cechy legalizacji utraciły ważność, przed upływem terminu tej ważności, zdemontowany, zdelegalizowany wodomierz ogrodowy pozostawiają do wglądu pracownika Spółki, który będzie dokonywał odbioru nowego układu pomiarowego, celem ostatecznego rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej w okresie od dnia zamontowania tego wodomierza do dnia montażu wodomierza nowego.  W przypadku pozostałych Odbiorców wskazania tego wodomierza nie będą w tych rozliczeniach uwzględniane.

 1. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 7), Odbiorca zobowiązany jest zgłosić w Spółce gotowość do dokonania odbioru przygotowanej instalacji wewnętrznej i układu pomiarowego.

Zgłoszenia tego, a także uzgodnienia terminu odbioru, można dokonać bezpośrednio w siedzibie Spółki lub telefonicznie pod numerem: 61–28–30–459 wewnętrzny 3 lub 4

Czynności odbiorowe są odpłatne, zgodnie z cennikiem usług dodatkowych zamieszczonym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sremskiewodociagi.pl .

Przed przystąpieniem do wykonania czynności odbiorowych przez pracownika Spółki, Odbiorca otrzyma do podpisu zlecenie na dokonanie odbioru. Jego podpisanie warunkuje wykonanie tych czynności i stanowi  podstawę do wystawienia faktury.

 1. Instalacja wewnętrzna na odcinku od wodomierza ogrodowego do zaworu czerpalnego oraz układ pomiarowy muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz ich uzupełnieniem i aktualizacją. W przypadku stwierdzenia niezgodności w tym zakresie, Spółka nie dokona odbioru takiego punktu a to skutkować będzie nieuwzględnianiem ilości wody bezpowrotnie zużywanej w rozliczaniu opłaty za odbiór ścieków.

Każdy odbiór, w tym także ten nieskuteczny, jest odpłatny.

 

 


STANDARDY MATERIAŁOWE

Standardy materiałowe – sieć wodociągowa

Standardy materiałowe – sieć kanalizacyjna