KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA DLA OSÓB W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W OBIEKTACH ADMINISTRATORA DANYCH

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Danych, dalej Administrator, Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku, jest Spółka Śremskie Wodociągi z o.o. z siedzibą w Śremie (63-100), ul. Parkowa 8 NIP: 7850002101, REGON: 630957150.
 2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych Pani Marta Krajewska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sremskiewodociagi.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest w poszczególnych obiektach przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia.
 4. Miejsca monitorowane zostały oznaczone a monitoring wizyjny obejmuje następujące obiekty:
  1. siedziba Spółki przy ul. Parkowej 8, 63 – 100 Śrem,
  2. oczyszczalna ścieków przy ul. Zachodniej 78, 63 – 100 Śrem,
  3. pompownia wody przy ul. Zamenhofa 2, 63 – 100 Śrem,
  4. pompownia wody przy ul. Franciszkańskiej, 63 – 100 Śrem.
 5. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:
  1. listownie pod adresem: Śremskie Wodociągi sp. z o.o., ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem,
  2. drogą e-mail, pod adresem: poczta@sremskiewodociagi.pl ,
  3. telefonicznie: (+48 ) 61 28 30 475.
 6. Śremskie Wodociągi sp. z o.o. dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi mogą zagrażać bezpieczeństwu, niszczeniu i i kradzieży mienia:
  1. na wniosek osób trzecich,
  2. na wniosek organów prowadzących postępowania,
  3. na wniosek Zarządu Administratora Danych.
 7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1, lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm).
 9. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego:
  1. sylwetka/postać
  2. numery rejestracyjne samochodów.
 10. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 14 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.
 11. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań z monitoringu tylko w uzasadnionych przypadkach.
 12. Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 14. Przetwarzane danych za pomocą monitoringu wizyjnego nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informujemy ponadto, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.