Zamówienie na budowę strefowej pompowni wody w Śremie – część konstrukcyjna

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
nr ZP/9/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku
NA WYKONANIE ZADANIA: „BUDOWA STREFOWEJ POMPOWNI WODY W ŚREMIE – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA”

 

ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiającym jest spółka Śremskie Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 8 tel. 612830394

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie konstrukcji strefowej przepompowni wody w Śremie ul. Franciszkańska. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2017 roku

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Marcin Niewiński – tel. 612830475 wew. 141 w godz. 8.00–14.00.

FORMA POBRANIA SIWZ:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oraz na stronie internetowej

FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, jak również częściowych. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8 – Biuro Obsługi Klienta. Termin składania ofert upływa dnia 28 czerwca 2017 roku o godz. 11.30.

OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8.

Załączniki:
SIWZ,
SIWZ – zał. 1 karta gwarancyjna,
SIWZ – zał. 2 wzór umowy,
SIWZ – zał. 3 formularz ofertowy,
SIWZ – zał. 4 dokumentacja techniczna,
SIWZ – zał. 5 specyfikacja techniczna,
SIWZ – zał. 6 przedmiar,
SIWZ – zał. 7 dokumentacja geotechniczna.

Przetarg nieograniczony na modernizację piętra budynku administracyjno-socjalnego w Śremie ul. Parkowa 8

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2.1. załącznik nr 1 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

2.2. załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału,

2.3. załącznik nr 3 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów,

2.4. dokument nr 1 do SIWZ – wzór umowy o roboty budowlane,

2.5. dokument nr 2 do SIWZ – przedmiar robót,

2.6. dokument nr 3 do SIWZ – STWiOR,

2.7. dokument nr 4 do SIWZ – karta gwarancyjna,

2.8. dokument nr 5 do SIWZ – formularz ofertowy,

2.9 dokument nr 6 do SIWZ – dokumentacja projektowa.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  nr ZP/09/2016 na budowę strefowej pompowni wody w Śremie – część konstrukcyjna

Zgodnie z § 62 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o., Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/09/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku na budowę strefowej pompowni wody w Śremie – część konstrukcyjna.
Powodem unieważnienia postępowania jest spełnienie przyczyny, o której mowa w § 61 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o., tj. niezłożenie żadnej oferty w terminie przewidzianym w ogłoszeniu z dnia 27 lipca 2016 roku.

Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach postępowania ZP/10/2016 na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzewie

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/10/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzewie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Zakład Instalatorstwa Sanitarnego „WOD-KAN” z siedzibą w Koninie (62-050) ul. Szarych Szeregów 15. Oferta złożona przez ww. oferenta uzyskała najkorzystniejszą ocenę według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ z dnia 27 lipca 2016 roku.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/8/2016 na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/8/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez COMPLEX INSTAL Marcin Grygier z siedzibą w Śremie (63-100) ul. Piłsudskiego 5/2. Oferta złożona przez ww. oferenta uzyskała najkorzystniejszą ocenę według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ z dnia 22 lipca 2016 roku.